✅ چه خبر از شورای شهر پنجم؟

?فکر می‌کنم بخشی از شایعات متعدد در مورد شهردار آینده ناشی از این است که کمتر اطلاعاتی از جلسات غیررسمی اعضای منتخب شورای پنجم شهر تهران، ری و تجریش منتشر شده است. از روز دوشنبه مورخ اول خرداد که تقریبا نتایج قطعی شد تا به امروز که دوازدهم خرداد است، شش جلسه غیررسمی و با هدف ایجاد هماهنگی تشکیل شده است، سه جلسه عمومی با دعوت از همه اعضا (در روزهای دوشنبه ۹۶/۳/۱، چهارشنبه ۹۶/۳/۳ و چهارشنبه ۹۶/۳/۱۰) و سه جلسه هیات رئیسه سنی (در روزهای سه‌شنبه ۹۶/۳/۲، شنبه ۹۶/۳/۶ و دوشنبه ۹۶/۳/۸).

?در هیچ‌یک از این جلسات، نحوه انتخاب شهردار مورد بحث قرار نگرفته است زیراکه تهیه گزارشی جامع از وضع موجود شهر و شهرداری تهران در اولویت قرار داشته است تا بتوان گزارشی شفاف از وضعیت شهر و شهرداری در زمانی که شورای شهر پنجم آن را تحویل می‌گیرد به افکار عمومی ارایه داد.

?برای ارایه گزارشی هرچه جامع‌تر و دقیق‌تر از وضع موجود، تقسیم‌کار میان اعضا ضروری می‌نمود و به همین دلیل اعضا توافق کردند که بنابر اولویت‌های خود اعضا، به صورت موقت در قالب کمیسیون‌های موجود حضور یافته و ارایه گزارشی در حوزه تخصصی آن کمیسیون را برعهده گیرند که البته این تقسیم‌ اعضا در قالب کمیسیون‌ها هنوز در حال انجام است و نهایی نشده است.

?در مورد نحوه انتخاب شهردار، در یکی از جلسات هیات رئیسه سنی، پیشنهاد طراحی نظام‌نامه‌ای از ویژگی‌های موردنیاز برای شهردار آینده ارایه شد اما با توجه به در اولویت قرار داشتن تهیه گزارش جامع و ضرورت تقسیم کار میان اعضا برای تهیه این گزارش در حوزه‌های مختلف، بررسی این پیشنهاد از دستور خارج و به جلسات بعد موکول شد.

?خلاصه آن‌که محتوای جلساتی که تاکنون برگزار شده است اعم از جلسات ۲۱ نفره و جلسات هیات رئیسه سنی، مرتبط با تنظیم امور داخلی خود شورای پنجم بوده است و نحوه انتخاب شهردار هنوز وارد دستور جلسه نشده است چه رسد به آن‌که بخواهد بحثی در مورد مصادیق صورت بگیرد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.